10 april Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van Achil’87 met genoegen uit voor de Algemene Ledenvergadering, op maandag 10 april a.s. De Vergadering vindt plaats in ons clubhuis en vangt aan om 20.00 uur.

De agenda van de vergadering luidt als volgt.
1. Opening van de vergadering door de voorzitter

2. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag staat op de pagina Notulen en statuten.

3. Mededelingen
Het bestuur zal u onder andere informeren over de ontwikkelingen in de samenwerking met Hilvaria en de plannen met het clubblad.

4. Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
Tijdens deze vergadering zullen Marianne de Rooij (communicatie en PR) en Marvin Asveld (technische zaken) aftreden. Wij danken hen voor de inspanningen die ze de afgelopen jaren hebben geleverd voor onze vereniging.
Wij zijn verheugd dat Astrid de Brouwer en John Koolwijk bereid zijn om toe te treden tot het bestuur. Beiden hebben de afgelopen maanden al “meegelopen” in het bestuur. Wij stellen de Algemene Ledenvergadering daarom voor om beide kandidaat leden te benoemen. Astrid de Brouwer zal de functie van secretaris gaan vervullen terwijl John Koolwijk de post communicatie en PR op zich zal nemen.John Post, onze huidige secretaris, zal de technische zaken tot zijn aandachtsgebied gaan nemen.

5. Terugblik op 2016
Een nieuwe opzet voor de Beekse Marathon, de Bosloop en de Oudejaarsloop; goed om deze samen te evalueren.

6. Bevindingen van de kascontrolecommissie

7. Vaststellen van de jaarrekening 2016 en decharge van het bestuur over het in 2016
gevoerde beleid. De jaarrekening zal voorafgaande aan de Vergadering voor een ieder ter inzage ter beschikking zijn.

8. Begroting 2017

9. Achil Award
We danken onze vrijwilligers, met name diegenen die in de afgelopen periode veel voor onze club hebben gedaan. Voor een enkeling, is daar de hoogst haalbare eer: de Achil Award.

10. Rondvraag

11. Sluiting.
Aansluitend is er gelegenheid om samen een borrel te drinken. Uw aanwezigheid en inbreng wordt bijzonder op prijs gesteld.