Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Achil’87, gevestigd te Hilvarenbeek aan Sportpark de Roodloop Uranusstraat 1, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan PR@ACHIL87.NL

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens? Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid meer bent worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT
Administratie • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. • Boekhouder
• Accountant
• Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief, e-mailberichten • Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is als lid. Evenementencommissies, trainers, bestuur
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren • Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is als lid. • Sponsoren
• Andere verenigingen
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
• IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. • Websitebeheerder
• Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT
Adequate handelen in geval van een calamiteit • gezondheidgege-vens leden Toestemming Zolang als men aangemeld is als lid Bestuur, trainers
Registratie en verwerking gegevens ten behoeve van deelname aan evenement • Voornaam
• Achternaam
• Leeftijd;
• Geslacht;
• Adres, Postcode, Woonplaats, Land;
• Emailadres;
• Telefoonnummer voor dringende oproepen;
• Nationaliteit ;
• Vereniging (indien lid van een vereniging);
Deelname evenement van de Vereniging/
uitvoering overeenkomst
Gedurende de looptijd van publicatie van resultaten op o.a. uitslagen.nl Evenementencommissies, websitebeheerder

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij geven uw gegevens niet aan derden door, behalve:
• aan overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist of voor medische of veiligheidsredenen (bijvoorbeeld indien u zich tijdens het evenement onwel zou voelen);
• voor publicatie van de resultaten en foto’s, video’s of ander audiovisueel materiaal in de diverse communicatiekanalen van het evenement;
• indien u daarmee heeft ingestemd.
Het klassement van uw resultaten wordt meegedeeld aan het publiek (ook de media) alsook promotiebeelden en sfeerbeelden waaronder foto’s en ander audiovisueel materiaal.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Publicatie van resultaten

Het opstellen van een klassement van deelnemers is inherent aan een competitie zoals het evenement. Het maakt dus deel uit van de overeenkomst omtrent de deelname aan het evenement.
De resultaten worden gepubliceerd op de website van het evenement, alsook op de website www.uitslagen.nl en/of in andere media.
Verzoeken om uit de resultatenlijst te worden geschrapt zullen dus niet ingewilligd worden.

Gebruik van foto’s en video’s

Tijdens een evenement worden mogelijks foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen.
Het evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname aan een publiek evenement aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Voorzitter Achil’87
E-mail: PR@achil87.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u uw klacht te richten aan PR@achil87.nl. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.